Lịch phân bổ thực hành giảng dạy xét tuyển giảng viên năm 2020.  
Danh sách môn thực hành giảng dạy tuyển dụng viên chức năm 2020.  
Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 10/07/2020 về việc triệu tập ứng viên tham dự thực hành giảng dạy (vòng 2).  
Kế hoạch số 560/KH-ĐHTCM ngày 28/05/2020 về việc tổ chức triển khai thực hiện đề án xét tuyển giảng viên năm 2020.  
Thông báo số 538/TB-ĐHTCM ngày 27/5/2020 về việc tuyển bảo vệ.  
Thông báo số 339/TB-ĐHTCM ngày 08/04/2020 về việc tiếp nhận giảng viên có trình độ tiến sĩ.  
Thông báo sô 1456/TB-ĐHTCM ngày 27/08/2019 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2019.  
Thông báo số 1441/TB-HĐXT ngày 23/08/2019 về việc triệu tập ứng viên tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2019.  
Kế hoạch số 941/KH-ĐHTCM ngày 01/7/2019 về việc tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019  
Thông báo số 582/TB-ĐHTCM ngày 06/05/2019 về việc tiếp nhận giảng viên có trình độ Tiến sĩ.  
Back To Top