Thông báo số 2205/TB-ĐHTCM ngày 31/12/2019 về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên khóa 15 (18D) bậc đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ.  
Thông báo số 2144/TB-ĐHTCM ngày 18/12/2019 về việc nộp học phí khóa 18D bậc Đại học hệ chính quy chương trình đặc thù.  
Thông báo số 2143/TB-ĐHTCM ngày 18/12/2019 về việc nộp học phí khóa 19D bậc Đại học hệ chính quy chương trình đặc thù.  
Thông báo số 2142/TB-ĐHTCM ngày 18/12/2019 về việc nộp học phí học kỳ đầu, năm 2020 đối với sinh viên các khóa bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy chương trình chất lượng cao.  
Thông báo số 2141/TB-ĐHTCM ngày 18/12/2019 về việc nộp học phí học kỳ đầu, năm 2020 đối với sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy chương trình đại trà.  
Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy tập trung học kỳ đầu năm 2020 (Học kỳ II năm học 2019 - 2020)  
Thông báo số 2121/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 13/12/2019 v/v nộp tiền Ký túc xá - Học kỳ đầu năm 2020.  
Danh sách sinh viên nhận học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2019 - 2020  
Thông báo số 2096/TB-ĐHTCM ngày 10/12/2019 về việc đóng tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho sinh viên bậc Cao đẳng, Đại học hệ chính quy năm 2020 (đợt 2).  
Thông báo số 2088/TB-ĐHTCM ngày 09/12/2019 về việc bố trí chỗ ở tại Ký túc xá – học kỳ đầu, năm 2020.  
Back To Top