Kế hoạch số 1092/KH-ĐHTCM ngày 29/07/2019 về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy khóa 16D, 17D, 18D bậc đại học và khóa 17C, 18C bậc cao đẳng học kỳ đầu năm 2019.  
Thông báo số 1057/TB-ĐHTCM ngày 18/07/2019 về việc bán thanh lý tài sản năm 2019 – Đợt 1.  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.  
Công văn số 869/ĐHTCM-TCHC ngày 18/06/2019 về việc yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về giảng viên cơ hữu của Trường.  
Kế hoạch số 561/KH-ĐHTCM-HTT ngày 03/05/2019 về việc tổ chức hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018 (Đợt 6,7,8 năm 2019).  
Kế hoạch số 478/KH-ĐHTCM ngày 10/4/2019 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6.  
Thông báo số 411/TB-ĐHTCM ngày 02/04/2019 vê việc nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/04 và 01/05 năm 2019.  
Thông báo số 01/TB-TT-QLDL về việc tạm dừng các dịch vụ phần mềm có liên quan đến cơ sở dữ liệu UIS.  
Quyết định số 319/TB-ĐHTCM ngày 28/01/2019 về việc cấp tổng quỹ và chỉ tiêu học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy tập trung năm 2019.  
Thông báo số 64/TB-ĐHTCM về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm 2019.  
Back To Top