Kế hoạch số 561/KH-ĐHTCM-HTT ngày 03/05/2019 về việc tổ chức hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018 (Đợt 6,7,8 năm 2019).  
Kế hoạch số 478/KH-ĐHTCM ngày 10/4/2019 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6.  
Thông báo số 411/TB-ĐHTCM ngày 02/04/2019 vê việc nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/04 và 01/05 năm 2019.  
Thông báo số 01/TB-TT-QLDL về việc tạm dừng các dịch vụ phần mềm có liên quan đến cơ sở dữ liệu UIS.  
Quyết định số 319/TB-ĐHTCM ngày 28/01/2019 về việc cấp tổng quỹ và chỉ tiêu học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy tập trung năm 2019.  
Thông báo số 64/TB-ĐHTCM về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm 2019.  
THÔNG TIN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING (DMS)  
Thông báo số 1760/TB-ĐHTCM-KHTC về việc cung cấp bổ sung thông tin và ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018  
Thông báo số 1550/ĐHTCM-KT_QBCL về việc tăng cường công tác tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ cuối, năm 2018  
Quyết định số 1917/QĐ-ĐHTCM ngày 17/10/2018 về việc Ban hành Quy định Thi kết thúc học phần và cách tính điểm các hệ, bậc đào tạo tín chỉ của Trường Đại học Tài chính – Marketing.  
Back To Top