Tài liệu hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm 2020.  
Thông báo số 2203/TB-ĐHTCM ngày 31/12/2019 về việc bán thanh lý tài sản năm 2019 - Đợt 2.  
Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 (dự thảo).  
Thông báo số 1981/TB-ĐHTCM ngày 18/11/2019 về việc tông hợp hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2019 – đợt 1.  
Kết quả xét công nhận sáng kiến, cải tiến, giải pháp công tác năm 2019.  
Danh mục sáng kiến, cải tiến, giải pháp công tác năm 2019.  
Kế hoạch số 1940/KH-ĐHTCM ngày 11/11/2019 về việc tồ chức ngày tuyển dụng UFM 2019.  
Thông báo số 1797/TB-ĐHTCM ngày 16/10/2019 về việc phối hợp kiểm tra việc chấp hành nội quy học đường của sinh viên.  
Kế hoạch số 1614/KH-ĐHTCM ngày 19/09/2019 về việc tổ chức lễ khai giảng khóa 15 – Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy năm 2019.  
Thông báo số 1536/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 11/09/2019 về việc nghỉ học đối với các học phần hệ chính quy của Trường có lịch học từ ngày 16/09/2019 đến 05/10/2019 (3 tuần).  
Back To Top