Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài tỉnh Khánh Hòa.  
THÔNG TIN HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI TỈNH KHÁNH HÒA  
Kế hoạch tổ chức thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020  
Quyết định ban hành Quy định về hoạt động NCKH của giảng viên  
Danh sách đề tài nghiệm thu 6 tháng đầu năm 2019  
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở nghiệm thu năm 2018  
Danh sách đề tài NCKH cấp cơ sở nghiệm thu năm 2017  
Thông tin đề tài NCKH tỉnh Khánh Hòa năm 2018  
Thông báo Giải thưởng Nghiên cứu khoa học Sinh viên (  
Các câu hỏi thường gặp trong nghiên cứu khoa học sinh viên  
Back To Top