BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

__________________________

 

Số: 1265/TB-ĐHTCM

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng  11  năm 2016

THÔNG BÁO

Về lịch tiếp công dân của Hiệu trưởng

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-ĐHTCM ngày 25/10/2016 của Nhà trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo lịch tiếp giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên, học viên, phụ huynh và các đối tượng khác có liên quan (gọi chung là công dân) như sau:

1.     Thời gian: Từ lúc 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, sáng thứ Năm hàng tuần.

2.       Địa điểm: Pḥng làm việc của Hiệu trưởng, A.210, Trụ sở chính số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

        Hiu trưởng thông báo lịch tiếp công dân của Lănh đạo Nhà trường đ các đơn v biết, thc hin./.

 

Nơi nhận:

-         Ban Giám hiu;

-          Các đơn vị, đoàn thể thuộc Trường;

-          Website UFM;

-          Lưu VT, P. TCHC

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đă kư)

TS. Hoàng Đức Long