BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2014-2015

(Kèm theo công văn số 1296/ĐHTCM-QLĐT ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)

 

- H́nh thức công khai: tại trường và trên website của trường.

- Địa chỉ website: www.ufm.edu.vn

- Thông tin người lập biểu: Điện thoại: 0973 786 386   Email: quicm15@gmail.com

STT

Nội dung

Đơn vị
tính

Tổng số

1

Số ngành trường đang đào tạo

ngành

11

1.1

Đại học

ngành

11

1.2

Cao đẳng

ngành

 

2

Số ngành trường đă công bố chuẩn đầu ra

Ngành

11

2.1

Đại học

ngành

11

2.2

Cao đẳng

ngành

 

3

Diện tích đất của trường

ha

2,61 

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

m2

20.689 

4.1

Diện tích giảng đường/pḥng học

m2

19.421 

4.2

Diện tích thư viện

m2

590 

4.3

Diện tích pḥng thí nghiệm

m2

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

m2

 

5

Diện tích sàn xây dựng kư túc xá của trường

m2

678 

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn

người

604 

6.1

Giáo sư

người

 

6.2

Phó giáo sư

người

6.3

Tiến sỹ

người

33 

6.4

Thạc sỹ

người

216 

6.5

Chuyên khoa Y cấp I + II

người

 

6.6

Đại học

người

348 

6.7

Cao đẳng

người

 

6.8

Tŕnh độ khác

người

 

7

Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy

người

15.425 

7.1

Nghiên cứu sinh

người

 

7.2

Cao học

người

1.894 

7.3

Chuyên khoa Y cấp II

người

 

7.5

Chuyên khoa Y cấp I

người

 

7.4

Đại học

người

13.531 

7.6

Cao đẳng

người

 

7.7

Trung cấp chuyên nghiệp

người

 

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

42,38 

9

Tổng thu năm 2013

tỷ đồng

154,087 

9.1

Từ ngân sách nhà nước

tỷ đồng

 

9.2

Từ học phí, lệ phí

tỷ đồng

150,995 

9.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

tỷ đồng

 

9.4

Từ nguồn khác

tỷ đồng

3,092 

 

Lưu ư: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đă tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) th́ không tính trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa.

 

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Người lập biểu

 

 

(đă kư)

 

Châu Minh Quí

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đă kư)

 

 

Nguyễn Văn Hiến