BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Biểu mẫu 24

(Kèm theo công văn số 1296/ĐHTCM-QLĐT ngày 16 tháng 12 năm 2014

 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)

 

 

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học

Năm học 2014-2015

 

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Học phí 1SV/năm

I

Học phí hệ chính quy chương tŕnh đại trà

năm học 2014-2015

triệu đồng/năm

1

Tiến sỹ

triệu đồng/năm

2

Thạc sỹ

triệu đồng/năm

16

3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/năm

4

Đại học

triệu đồng/năm

6,8

5

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/năm

6

Cao đẳng

triệu đồng/năm

5,5

7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/năm

I

Học phí hệ chính quy chương tŕnh khác

năm học 2014-2015

triệu đồng/năm

1

Tiến sỹ

triệu đồng/năm

2

Thạc sỹ

triệu đồng/năm

3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/năm

4

Đại học

triệu đồng/năm

-

Chương tŕnh chất lượng cao

triệu đồng/năm

25

-

Chương tŕnh đặc biệt

triệu đồng/năm

18

-

Chương tŕnh quốc tế

triệu đồng/năm

46,4

5

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/năm

 

6

Cao đẳng

triệu đồng/năm

 

7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/năm

 

II

Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường
năm học 2014-2015

triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

triệu đồng/năm

 

2

Thạc sỹ

triệu đồng/năm

 

3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/năm

 

4

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/năm

 

5

Đại học

triệu đồng/năm

9

6

Cao đẳng

triệu đồng/năm

7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/năm

IV

Tổng thu năm 2013

tỷ đồng

154,087

1

Từ ngân sách

tỷ đồng

2

Từ học phí, lệ phí

tỷ đồng

150,995

3

Từ nghiên cứu khoc học và chuyển giao công nghệ

tỷ đồng

4

Từ nguồn khác

tỷ đồng

3,092

 

 

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Người lập biểu

 

 

(đă kư)

 

 

Châu Minh Quí

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đă kư)

 

Nguyễn Văn Hiến