BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

 

Biểu mẫu 23

(Kèm theo công văn số 1296/ĐHTCM-QLĐT ngày 16 tháng 12 năm 2014

 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

 

Đơn vị tính: Người

TT

Nội dung

Tổng số

Chia theo tŕnh độ đào tạo

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH,

Tiến sỹ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Tŕnh độ khác

 

1

2

(3+4+5+6+7+8+9)

3

4

5

6

7

8

9

 

Tổng số

604

 

7

33

216

348

 

 

1

Khoa Quản trị kinh doanh

201

 

1

4

34

162

 

 

2

Khoa Marketing

47

 

 

3

16

28

 

 

3

Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản

15

 

 

1

9

5

 

 

4

Khoa Thương mại

45

 

 

1

16

28

 

 

5

Khoa Du lịch

32

 

1

2

11

18

 

 

6

Khoa Kế toán - Kiểm toán

23

 

 

3

14

6

 

 

7

Khoa Tài chính - Ngân hàng

100

 

1

5

21

73

 

 

8

Khoa Thuế - Hải quan

18

 

1

3

11

3

 

 

9

Khoa Công nghệ thông tin

22

 

 

 

12

10

 

 

10

Khoa Ngoại ngữ

28

 

3

4

20

4

 

 

11

Khoa Cơ bản

55

 

 

5

42

5

 

 

12

Khoa GDQP-GDTC

11

 

 

 

5

6

 

 

13

Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng

7

 

 

2

5

 

 

 

Lưu ư: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đă tính trong mục Giáo sư (3), Phó giáo sư (4) th́ không tính trong mục TSKH, Tiến sỹ (5) nữa.

 

 

 

`

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Người lập biểu

 

 

(đă kư)

 

Châu Minh Quí

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đă kư)

 

Nguyễn Văn Hiến