BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Biểu mẫu 21

(Kèm theo công văn số 1296/ĐHTCM-QLĐT ngày 16 tháng 12 năm 2014

 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)

 

 

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014 - 2015

 

TT

 

 

Nội dung

 

 

Khóa học/

Năm

tốt nghiệp

Số sinh viên nhập học

Số

sinh viên

tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

Loại

xuất sắc

Loại giỏi

Loại k

I

Đại học chính quy

2010-2014

 

 

 

 

 

 

a

Chương tŕnh đại trà

 

1162

833

 

5,04

63,63

62%

1

Kế toán

2010-2014

99

72

 

1,39

59,72

62%

2

Marketing

2010-2014

162

97

 

1,03

56,70

72%

3

Ngôn ngữ Anh

2010-2014

28

17

 

 

58,82

61%

4

Quản trị kinh doanh

2010-2014

405

277

 

6,50

67,51

65%

5

Tài chính - Ngân hàng

2010-2014

468

370

 

5,95

63,51

60%

II

Cao đẳng chính quy

2011-2014

 

 

 

 

 

 

a

Chương tŕnh đại trà

 

1605

619

 

0,97

33,93

63%

1

Hệ thống thông tin quản lư

2011-2014

322

99

 

 

24,24

61%

2

Kế toán

2011-2014

201

76

 

1,32

36,84

63%

3

Tiếng Anh

2011-2014

150

53

 

1,89

26,42

61%

4

Quản trị kinh doanh

2011-2014

679

233

 

0,86

31,76

63%

5

Tài chính – Ngân hàng

2011-2014

57

39

 

2,56

41,03

61%

6

Marketing

2011-2014

196

119

 

0,84

45,38

71%

III

Sau đại học

2014

 

 

 

 

 

 

a

Chương tŕnh đại trà

 

51

34

 

 

 

100%

1

Quản trị kinh doanh

K1/2014

51

34

 

 

 

100%

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Người lập biểu

 

(đă kư)

 

 

Châu Minh Quí

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đă kư)

 

Nguyễn Văn Hiến