BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
BIỂU TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng Năm học 2013-2014
(Kèm theo công văn số 48/ĐHTCM-QLĐT ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)
H́nh thức công khai: trên website của trường và công khai tại trường.
Địa chỉ website: www.ufm.edu.vn
TT Thông tin Đơn vị Số lượng
1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 11
2 Số ngành đă công bố chuẩn đầu ra Ngành 11
3 Diện tích đất của trường  Ha 2,488
4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo: m2 10.122,4
4.1 Diện tích pḥng học các loại - 18.53
4.2 Diện tích thư viện - 1.939
4.3 Diện tích pḥng thí nghiệm -  
4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành -  
5 Diện tích sàn xây dựng kư túc xá của trường m2 1.459,05
6 Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn: Người 604
6.1 Giáo sư -  
6.2 Phó giáo sư - 8
6.3 TSKH, tiến sỹ - 40
6.4 Thạc sỹ - 309
6.5 Cử nhân - 247
7 Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy: Người 17.505
7.1 Nghiên cứu sinh -  
7.2 Học viên cao học - 1.367
7.3 Đại học - 13.49
7.4 Cao đẳng - 2.648
7.5 Trung cấp chuyên nghiệp -  
8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 59,11%
9 Mức học phí hệ chính quy năm 2013-2014: Tr. đồng/năm  
9.1 Tiến sỹ -  
9.2 Thạc sỹ - 14,5
9.3 Đại học - 6,8
9.4 Cao đẳng - 5,5
10 Tổng thu năm 2012 Tỷ đồng 125,33
10.1 Từ ngân sách - 0
10.2 Từ học phí, lệ phí - 122,79
10.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - 0
10.4 Từ nguồn khác - 2,54
TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng  01  năm 2014
 HIỆU TRƯỞNG
 (đă kư)
 Hoàng Trần Hậu