BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
Biểu mẫu 24
(Kèm theo công văn số 48/ĐHTCM-QLĐT ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)
THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2013-2014
    Đơn vị Số lượng
I Học phí hệ chính quy chương tŕnh đại trà năm học 2013-2014 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ   14,5
3 Đại học   6,8
4 Cao đẳng   5,5
II Học phí hệ chính quy chương tŕnh khác năm học 2013-2014 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ (Đào tạo cho khu vực Tây Nam Bộ, Tây Nguyên)   19,5
3 Đại học    
  Chương tŕnh chất lượng cao   22
  Chương tŕnh đặc biệt   16
4 Cao đẳng    
... ...    
III Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2013-2014 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học   9
4 Cao đẳng    
IV Tổng thu năm 2012 Tỷ đồng 125,33
1 Từ Ngân sách   0
2 Từ học phí, lệ phí   122,79
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ   0
4 Từ nguồn khác.   2,54
TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng  01  năm 2014
 HIỆU TRƯỞNG
 (đă kư)
 Hoàng Trần Hậu