BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
Biểu mẫu 23
(Kèm theo công văn số 48/ĐHTCM-QLĐT ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014
   Đơn vị tính: Người
STT Nội dung Tổng số Trong đó:
Giáo sư Phó Giáo sư TSKH, tiến sỹ Thạc sĩ Cử nhân khác
  1 2=(3+4+5+6+7+8) 3 4 5 6 7 8
  Tổng số 604 0 8 40 309 247  
1 Khoa Quản trị kinh doanh 76   1 7 42 26  
2 Khoa Marketing 49   1 3 25 20  
3 Khoa Thẩm định giá - kinh doanh bất động sản 41       19 22  
4 Khoa Thương mại 29     2 27    
5 Khoa Du lịch 51   1 2 23 25  
6 Khoa Kế toán - Kiểm toán 47     3 25 19  
7 Khoa Tài chính - Ngân hàng 54   1 8 28 17  
8 Khoa Thuế - Hải quan 46   1 2 21 22  
9 Khoa Công nghệ thông tin 46       17 29  
10 Khoa Ngoại ngữ 63     5 26 32  
11 Khoa Cơ bản 102   3 8 56 35  
Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đă tính trong số giáo sư và phó giáo sư th́ không tính trùng trong cột 5 nữa. 
TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng  01  năm 2014
 HIỆU TRƯỞNG
 (đă kư)
 Hoàng Trần Hậu