BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
Biểu mẫu 21
(Kèm theo công văn số 48/ĐHTCM-QLĐT ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
STT Nội dung Khóa học/Năm tốt nghiệp Số sinh viên nhập học Số sinh viên tốt nghiệp  Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
 Loại xuất sắc Loại giỏi  Loại khá
I Đại học chính quy 09D/2013            
a Chương tŕnh đại trà 09D/2013 1024 758   2,37% 51,72% 64%
1 Hệ thống thông tin quản lư 09D/2013 74 46     34,78% 60%
2 Kế toán 09D/2013 107 89   5,62% 61,80% 63%
3 Marketing 09D/2013 224 167     38,32% 75%
4 Ngôn ngữ Anh 09D/2013 40 25     56,00% 64%
5 Quản trị kinh doanh 09D/2013 354 246   2,44% 53,25% 69%
6 Tài chính - Ngân hàng 09D/2013 225 185   3,78% 60,54% 61%
II Cao đẳng chính quy 10C/2013            
a Chương tŕnh đại trà 10C/2013 1386 826   0,12% 15,13% 62%
1 Hệ thống thông tin quản lư 10C/2013 153 75     6,67% 61%
2 Kế toán 10C/2013 126 89     7,87% 62%
3 Tiếng Anh 10C/2013 88 49   2,04% 22,45% 66%
4 Quản trị kinh doanh 10C/2013 1019 613     16,64% 63%
III Sau đại học              
TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng  01  năm 2014
 HIỆU TRƯỞNG
 (đă kư)
 Hoàng Trần Hậu