BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

 

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2012-2013

(Kèm theo công văn số 7735 /BGDĐT-KHTC  ngày 14  tháng 11 năm 2012  của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- H́nh thức công khai: trên website của trường và công khai tại trường

- Địa chỉ website: www.ufm.edu.vn

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

9

2

Số ngành đă công bố chuẩn đầu ra

Ngành

9

3

Diện tích đất của trường

Ha

2,49

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

10.122,35

4.1

Diện tích pḥng học các loại

-

15.530

4.2

Diện tích thư viện

-

1.939

4.3

Diện tích pḥng thí nghiệm

-

 

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

 

5

Diện tích sàn xây dựng kư túc xá của trường

m2

1.356

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

604

6.1

Giáo sư

-

 

6.2

Phó giáo sư

-

7

6.3

TSKH, tiến sỹ

-

46

6.4

Thạc sỹ

-

300

6.5

Cử nhân

-

251

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

15.848

7.1

Nghiên cứu sinh

-

 

7.2

Học viên cao học

-

671

7.3

Đại học

-

11.510

7.4

Cao đẳng

-

3.667

7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

-

 

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

58,44%

9

Mức học phí hệ chính quy năm 2012-2013:

Tr. đồng/năm

 

9.1

Tiến sỹ

-

 

9.2

Thạc sỹ

-

760.000 đ/TC

9.3

Đại học

-

220.000 đ/TC

9.4

Cao đẳng

-

125.000 đ/ĐVHT

10

Tổng thu năm 2011

Tỷ đồng

97,454

10.1

Từ ngân sách

-

 

10.2

Từ học phí, lệ phí

-

88,44

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-

 

10.4

Từ nguồn khác

-

9,014

Ghi chú:  Số TSKH, tiến sỹ nếu đă tính trong các giáo sư, phó giáo sư th́ không tính trùng trong mục 6.3 nữa.

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2012

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đă kư)

 

TS. Nguyễn Văn Hiến