BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

BIỂU MẪU 24

(Kèm theo công văn số 7735  /BGDĐT-KHTC  ngày 14  tháng 11 năm 2012  của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2011-2012

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

Số lượng

I

Học phí hệ chính quy chương tŕnh đại trà năm học 2011-2012

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

 

2

Thạc sỹ

 

760.000 đ/TC

3

Đại học

 

220.000 đ/TC

4

Cao đẳng

 

125.000 đ/ĐVHT

II

Học phí hệ chính quy chương tŕnh khác năm học 2011-2012

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

3

Đại học

 

 

4

Cao đẳng

 

 

...

...

 

 

III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2011-2012

Triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

3

Đại học

 

9

4

Cao đẳng

 

 

IV

Tổng thu năm 2010

Tỷ đồng

97,545

1

Từ Ngân sách

 

 

2

Từ học phí, lệ phí

 

88,44

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 

 

4

Từ nguồn khác.

 

9,014

 

 

 

 

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2012

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đă kư)

 

TS. Nguyễn Văn Hiến