BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

BIỂU MẪU 23

(Kèm theo công văn số 7735  /BGDĐT-KHTC  ngày 14  tháng 11 năm 2012  của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013

Đơn vị tính: Người

STT

Nội dung

Tổng số

Trong đó:

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH, Tiến sỹ

Thạc sĩ

Cử nhân

khác

 

1

2 (3+4+5+6+7+8)

3

4

5

6

7

8

 

Tổng số

280

 

7

30

153

90

 

1

Khoa Quản trị kinh doanh

42

 

1

7

27

7

 

2

Khoa Marketing

19

 

1

2

11

5

 

3

Khoa Thẩm định giá - kinh doanh bất động sản

17

 

1

 

6

10

 

4

Khoa Thương mại

20

 

 

2

12

6

 

5

Khoa Du lịch

15

 

1

1

7

6

 

6

Khoa Kế toán - Kiểm toán

19

 

 

3

9

7

 

7

Khoa Tài chính - Ngân hàng

22

 

1

3

11

7

 

8

Khoa Thuế - Hải quan

15

 

 

4

7

4

 

9

Khoa Công nghệ thông tin

20

 

 

 

7

13

 

10

Khoa Ngoại ngữ

23

 

 

1

14

8

 

11

Khoa Cơ bản

68

 

2

7

42

17

 

Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đă tính trong số giáo sư và phó giáo sư th́ không tính trùng trong cột 5 nữa.

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2012

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đă kư)

 

TS. Nguyễn Văn Hiến