BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

 

BIỂU MẪU 22

(Kèm theo công văn số 7735  /BGDĐT-KHTC  ngày 14  tháng 11 năm 2012  của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013

 

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

I

Diện tích đất đai

Ha

2,49

II

Diện tích sàn xây dựng

m2

10.122,35

1

Giảng đ­ường

 

 

 

Số pḥng

pḥng

176

 

Tổng diện tích

m2

15.530

2

Pḥng học máy tính

 

 

 

Số pḥng

pḥng

08

 

Tổng diện tích

m2

3.000

3

Pḥng học ngoại ngữ

 

 

 

Số pḥng

pḥng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

4

Thư­ viện

m2

1.939

5

Pḥng thí nghiệm

 

 

 

Số pḥng 

pḥng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

6

Xư­ởng thực tập, thực hành

 

 

 

Số pḥng 

pḥng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

7

Kư túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lư

 

 

 

Số pḥng

pḥng

08

 

Tổng diện tích

m2

1.459,05

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

m2

 

9

Diện tích khác:

 

4.840

 

Diện tích hội trường

m2

1.640

 

Diện tích nhà văn hóa      

m2

 

 

Diện tích nhà thi đấu đa năng 

m2

3.200

 

Diện tích bể bơi

m2

 

 

Diện tích sân vận động

m2

 

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày  30 tháng 11 năm 2012

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đă kư)

 

TS. Nguyễn Văn Hiến