BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

 

BIỂU MẪU 21

(Kèm theo công văn số 7735  /BGDĐT-KHTC  ngày 14  tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

 

TT

 

Nội dung

 

Khóa học/

Năm tốt nghiệp

Số sinh viên nhập học

Số sinh viên

tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

Loại xuất sắc

Loại giỏi

Loại k

I

Đại học chính quy

 

2578

1732

 

0,98%

21,59%

66%

a

Chương tŕnh Đại trà

 

 

 

 

 

 

 

1

Ngánh HTTTQL

2011

340

215

 

 

1,39%

60%

2

Ngành Kế toán

2011

514

328

 

0,12%

3,46%

72%

3

Ngµnh QTKD

2011

1263

889

 

0,46%

13,05%

71%

4

Ngành Tài cính – Ngân hàng

2011

238

210

 

0,29%

3,46%

63%

5

Ngành Ngôn ngữ - Anh

2011

223

90

 

0,12%

0,23%

66%

II

Cao đẳng chính quy

 

1438

1190

 

0,17%

8,43%

68%

A

Chương tŕnh đại trà

 

 

 

 

 

 

 

1

Ngành HTTTQL

2011

104

90

 

 

0,40%

62%

2

Ngành Kế toán

2011

524

427

 

0,17%

3,46%

69%

3

Ngành QTKD

2011

725

607

 

 

4,21%

68%

4

Ngành Ngôn ngữ - Anh

2011

85

66

 

 

0,35%

71%

III

Sau đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày  30  tháng  11  năm 2012

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đă kư)

 

TS. Nguyễn Văn Hiến