[Đăng ngày: 10/09/2017]
Hiệu trưởng

TS. Hoàng Đức Long

Phó Hiệu trưởng

Ths. Hứa Minh Tuấn


TS. Nguyễn Văn Hiến


PGS.TS. Phạm Hữu Hồng Thái


TS. Đặng Thị Ngọc Lan


PGS.TS. Phan Đình Nguyên


TS. Lê Trung Đạo


Ths. Nguyễn Vân Hà


PHÂN CÔNG BAN GIÁM HIỆU

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETINGSố: 1230 /QĐ-ĐHTCM /QĐ-ĐHTCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2017QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Marketing

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-TTg ngày 04/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan vào Trường Đại học Tài chính - Marketing;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing, giai đoạn 2015 - 2017;

Căn cứ Quyết định số 1694/QĐ-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-BTC ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao thẩm quyền cho Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing;

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về nhân sự Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing;

Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-ĐHTCM ngày 19/9/2014 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing;

Căn cứ Biên bản họp Ban Giám hiệu nhà trường ngày 08/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ, phụ trách các lĩnh vực công tác, các đơn vị trực thuộc của Lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Marketing theo nguyên tắc như sau:

1. Đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

2. Đảm bảo thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Bộ Tài chính, Quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài chính, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing.

3. Đảm bảo tính chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực công tác, vừa tạo điều kiện để các thành viên trong Ban Giám hiệu nhà trường nắm và hiểu rõ các mặt công tác của Trường.

4. Đảm bảo tính ổn định, kế thừa và có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình nhà trường.

5. Đảm bảo tính hợp lý, hiệu lực, hiệu quả và thuận lợi trong giải quyết công việc.

6. Đảm bảo dân chủ, minh bạch, kịp thời, đồng thuận và đoàn kết nhằm phát huy sức mạnh của tập thể lãnh đạo nhà trường.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể

1. Hiệu trưởng: Tiến sĩ Hoàng Đức Long

a) Chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing trước pháp luật, trước Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật, Điều lệ trường đại học và các quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

c) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung và toàn diện tất cả các mặt công tác của Trường; trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các mặt công tác về tổ chức bộ máy và cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, truyền thông - báo chí, đối ngoại; công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác thanh tra - kiểm tra.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp theo kế hoạch công tác của Trường và họp đột xuất khi cần thiết.

đ) Phân công công việc cho các Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo các Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực các Phó Hiệu trưởng phụ trách.

e) Ký tất cả các văn bản của Trường trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của Điều lệ trường đại học và phân cấp của Bộ Tài chính. Hiệu trưởng phân cấp ký thay đối với các Phó Hiệu trưởng; giao ký thừa ủy quyền, ký thừa lệnh đối với Trưởng các phòng chức năng (theo văn bản riêng).

g) Phụ trách chung tất cả các đơn vị thuộc Trường; trực tiếp phụ trách: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Thanh tra giáo dục.

h) Giữ các vị trí và chức danh: Chủ tài khoản của Trường; Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Trưởng ban chỉ đạo các cuộc vận động; Chủ tịch Ủy ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường; Trưởng ban chỉ đạo xây dựng, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ Trường; Chủ tịch các Hội đồng: thi đua - khen thưởng, xét nâng bậc lương, tuyển sinh - tốt nghiệp, tuyển dụng viên chức và các hội đồng khác khi cần thiết; đại diện chủ đầu tư đối với tất cả các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Trường. Đối với Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hiệu trưởng là Chủ tịch hội đồng sau khi được các thành viên thống nhất bầu chọn.

i) Là người phát ngôn chính thức của Trường. Hiệu trưởng có thể ủy quyền cho 1 Phó Hiệu trưởng phát ngôn và trả lời báo chí về các vấn đề cụ thể của Trường khi cần thiết.

2. Phó Hiệu trưởng

2.1. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiến

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

b) Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác về khảo thí, đảm bảo chất lượng; quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý cơ sở vật chất. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện chương trình đổi mới quy trình công nghệ đào tạo theo tiêu chuẩn định hướng ứng dụng nghề nghiệp (POHE).

c) Trực tiếp phụ trách: Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Phòng Quản trị thiết bị, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Marketing, Khoa Du lịch.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e) Giữ vị trí và các chức danh: Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Thành viên thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo quyết định của Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch một số hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

2.2. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hữu Hồng Thái

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

b) Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác về đào tạo, bồi dưỡng sau đại học và hợp tác quốc tế; công tác tư vấn thực hiện chương trình quốc tế.

c) Trực tiếp phụ trách: Khoa Đào tạo sau đại học, Trung tâm Hợp tác quốc tế, Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh Bất động sản, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Tài chính - Ngân hàng.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e) Giữ vị trí và các chức danh: Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Thành viên thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo quyết định của Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch một số hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

2.3. Thạc sĩ Hứa Minh Tuấn

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

b) Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác về đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học; công tác tài chính - kế toán; công tác Đảng - Đoàn thể; công tác tuyển sinh; tổ chức xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào các khóa đào tạo.

c) Trực tiếp phụ trách: Khoa Đào tạo tại chức, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Thông tin - Quản lý dữ liệu, Khoa Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e) Giữ vị trí và các chức danh: Chủ tịch Hội Thể thao Trường Đại học Tài chính - Marketing; Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Thành viên thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo quyết định của Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch một số hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

2.4. Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

b) Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác về đào tạo đại học hệ chính quy, đào tạo chương trình chất lượng cao, chương trình đặc biệt và công tác thư viện.

c) Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý đào tạo, Thư viện, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Khoa Cơ bản.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e) Giữ vị trí và các chức danh: Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Thành viên thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo quyết định của Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch một số hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

2.5. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Đình Nguyên

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

b) Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác về nghiên cứu khoa học; công tác xuất bản tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing; công tác tổ chức xây dựng quy trình chuẩn đầu ra, nghiên cứu phát triển và đổi mới chương trình đào tạo.

c) Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý khoa học, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, Khoa Thương mại, Khoa Công nghệ thông tin.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e) Giữ vị trí và các chức danh: Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo (sau khi được bầu bổ sung); Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo quyết định của Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch một số hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

2.6. Tiến sĩ Lê Trung Đạo

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

b) Giúp Hiệu trưởng theo dõi, phối hợp chỉ đạo công tác tuyển sinh; chỉ đạo công tác quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên, công tác chính trị tư tưởng và quản lý sinh viên, công tác an ninh, quốc phòng và phòng cháy chữa cháy.

c) Trực tiếp phụ trách: Phòng Công tác sinh viên, Ban Quản lý các cơ sở đào tạo, Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Phòng Quản lý ký túc xá, khoa Thuế - Hải quan, Phân hiệu văn hóa của Trường.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e) Giữ vị trí và các chức danh: Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo (sau khi được bầu bổ sung); Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo quyết định của Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch một số hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

2.7. Thạc sĩ Nguyễn Vân Hà

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

b) Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác về bồi dưỡng ngắn hạn và hoạt động dịch vụ của các đơn vị thuộc Trường.

c) Trực tiếp phụ trách: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn tài chính - hải quan, Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e) Giữ vị trí và các chức danh: Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo (sau khi được bầu bổ sung); Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo quyết định của Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch một số hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1405/QĐ-ĐHTCM ngày 05/9/2016 của Hiệu trưởng về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Marketing.

2. Trưởng các phòng, khoa, ban, trung tâm, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường và các Đồng chí có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Đảng ủy, Hội đồng trường (để b/c);
- Ban Giám hiệu (để t/h);
- Các đoàn thể; các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, P. TCHC
  HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS. Hoàng Đức Long