[Đăng ngày: 21/07/2017]
  • Thông báo mời thầu chào hành cạnh tranh gói thầu: Nâng cấp cổng thông tin điện tử trường Đại học Tài chính - Marketing và xây dựng phần mềm kế toán thù lao giảng dạy có tích hợp với phần mềm quản lý đào tạo và quản lý nhân sự - tại đây


  • Thông báo lần 2 về việc bán thanh lý tài sản đã qua sử dụng năm 2016 - tại đây