[Đăng ngày: 18/04/2017]

CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  • Chỉ thị về rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2016 - 2021 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp giai đoạn 2021 - 2026 - tại đây

  • Quyết định về việc ban hành Quy chế quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tại đây