[Đăng ngày: 04/01/2017]

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Năm 2017


  • Thông báo tuyển sinh Cao học Khóa 10 - Năm 2017 chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng - tại đây


Năm 2016


  • Thông báo chiêu sinh lớp hệ thống kiến thức dành cho đối tượng dự thi cao học khóa 09 - Năm 2016 - tại đây


  • Thông báo Tuyển sinh cao học khóa 9 - Năm 2016 Chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính ngân hàng - tại đây