[Đăng ngày: 03/01/2017]

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Năm 2017


  • Thông báo tuyển sinh Cao học Khóa 11 - Năm 2017 chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng - tại đây


  • Biểu mẫu dự thi Cao học - tại đây


  • Thông báo chiêu sinh Lớp Bổ sung kiến thức (Lớp cấp tốc) - tại đây


  • Thông báo chiêu sinh Lớp Hệ thống kiến thức (Lớp cấp tốc) - tại đây